Ichiro Sasaki - Riaditeľ a prezident spoločnosti Brother Industries Ltd Japan - je vyobrazený v obleku a kravate na zelenom environmentálnom pozadí v tomto firemnom portréte

Odkaz prezidenta spoločnosti Brother

Dosiahnutie udržateľnej spoločnosti

Skupina Brother ponúka v priebehu svojej už viac ako 100 ročnej histórie rôzne produkty v reakcii na meniace sa potreby zákazníkov a spoločnosti. Našim poslaním je neustále poskytovať „vyššiu hodnotu“, aby sme uspokojili požiadavky našich zákazníkov a sociálne požiadavky.

Globálne spoločenstvo sa prostredníctvom rôznych opatrení v oblasti zmeny klímy neustále presúva k spoločnosti bez obsahu uhlíka. Vyvíja sa úsilie na dosiahnutie trvalo udržateľnej spoločnosti minimalizovaním dopadov na globálne životné prostredie pri súčasnom zachovaní hospodárskeho rastu. Boli stanovené medzinárodné rámce, ako napr. Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a Parížska dohoda (medzinárodná dohoda o zmierňovaní zmeny podnebia) a zdieľala sa aj vízia Blue Ocean Vision *.

 

Skupina Brother si uvedomuje naliehavosť takýchto opatrení v medzinárodných otázkach životného prostredia, ako aj význam riešenia problému ESG (environmentálne, sociálne a právne) pre jeho udržateľný rast.

Posilnené činnosti, založené na “Brother Group Environmental Vision 2050”

Environmentálne, sociálne a ekonomické systémy prešli rozsiahlymi zmenami. Výrazne sa zmenilo aj sociálne prostredie. V tejto súvislosti bola v marci 2018 sformulovaná skupina Brother Group Environmental Vision 2050 , aby prispela k riešeniu sociálnych otázok, ako je zmena podnebia a vytvorila udržateľnú spoločnosť v súlade s environmentálnou politikou skupiny Brother.

Na základe tejto environmentálnej vízie skupina Brother posilní svoje činnosti týkajúce sa „znižovania emisií CO2“, „obehu zdrojov“ a „ochrany biodiverzity“. Najmä pokiaľ ide o zníženie emisií CO2 v celej skupine Brother (rozsah 1 a 2), boli dosiahnuté stabilné výsledky prostredníctvom pokračujúcich činností zameraných na úsporu energie a výmeny materiálov používaných vo výrobných zariadeniach mimo Japonska. Zníženie o 28% sa dosiahlo smerom k cieľu FY2050, ktorým bolo 30% zníženie z FY2015. Skupina Brother podnikne nové iniciatívy, ako je recyklácia zdrojov v hodnotovom reťazci, a to zlepšením systému a nepretržitou propagáciou aktivít.

Sľubujeme aktívne neustále úsilie o urýchlenie environmentálnych aktivít

V globálnej charte skupiny Brother Group (Brother Group Global Charter), ktorá poskytuje základ pre všetky aktivity skupiny Brother, sa skupina Brother zaručuje, že bude zohrávať svoju úlohu pri pomáhaní spoločnosti dosahovať trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom aktívneho a nepretržitého posudzovania vplyvov všetkých aspektov jej činnosti na životné prostredie. V rámci sloganu „Brother Earth“ skupina Brother urýchľuje environmentálne aktivity so zúčastnenými stranami na základe zjednoteného odkazu „Spolupráca s vami pre zlepšenie životného prostredia“.

Získanie dôvery verejnosti

Skupina Brother sa domnieva, že problémy zákazníkov je možné vyriešiť splnením požiadaviek a štandardov stanovených environmentálnymi značkami v príslušných krajinách. Za týmto účelom skupina Brother usilovne pracuje na vývoji produktov šetrných k životnému prostrediu, čo nám umožňuje riešiť sociálne problémy a získavať dôveru zákazníkov.
Som presvedčený, že každý zamestnanec skupiny Brother by si mal uvedomiť, že sociálny dopyt odráža potreby zákazníkov a prostredníctvom spoločnosti, ktorá funguje ako „zosilňovače“, vytvára produkty a služby. Ja, ako vedenie, vynaložím maximálne úsilie na to, aby sa to stalo a získali sme dlhodobú dôveru spoločnosti.

Ichiro Sasaki
Riaditeľ a prezident spoločnosti
Brother Industries, Ltd.
September 2019

 

* Táto svetová vízia bola zdieľaná na samite G20 v Osake s cieľom dosiahnuť globálnu hospodársku stabilitu a rast a do roku 2050 znížiť ďalšie znečistenie morskými plastovými odpadmi na nulu.
 

Domorodé deti pred školou

Sociálna a etická politika

Spoločnosť Brother je hrdá na svoje férové a slušné pracovné postupy, založené na pevných základoch dôvery a integrity. Naša etická politika a interná Globálna charta riadi naše vzťahy so zúčastnenými stranami, zaisťuje globálnu konzistenciu našich rozhodnutí, jednaní a v správaní, a pomáha nám dosiahnuť našu politiku "At your side" vo všetkých smeroch našej práce.

Plné znenie

Rieka s loďkami

Environmentálna politika

Spoločnosť Brother sa sústavne snaží znížiť negatívne dopady na životné prostredie, a to v každej fáze životného cyklu výrobku. Od návrhu a výroby výrobku až po jeho opätovné použitie a recykláciu.


Plné znenie