1. Domov Brother
  2. Vyhlásenie o otroctve

Vyhlásenie o boji proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi

Brother International Europe Ltd. je odhodlaná zachovať a zlepšiť postupy boja proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi.

Prehľad spoločnosti

Sme hlavným európskym sídlom skupiny Brother predávajúcej domáce a kancelárske tlačiarenské zariadenia a obchodné riešenia a našou materskou spoločnosťou je Brother Industries, Ltd. Brother Industries, Ltd. je globálny výrobca elektroniky a elektrických zariadení so sídlom v Japonsku.

Naše zásady a firemná politika

Rozumieme, že úloha korporácií sa stala dôležitejšia pri dosahovaní trvalo udržateľnej spoločnosti a skupina Brother prijala „zásady sociálnej zodpovednosti“ (ďalej len „zásady“), aby verejne vyjadrila, ako splníme svoje sociálne a etické povinnosti. Zásady zahŕňajú naše záväzky dodržiavať základné ľudské práva tým, že poskytujú spravodlivé pracovné podmienky a zakazujú nútenú prácu, detskú prácu a iné nelegálne pracovné postupy. Na zabezpečenie dôslednej implementácie je každá spoločnosť skupiny Brother povinná zaviesť systém informátorstva a nabádať svojich zamestnancov, aby oznamovali akékoľvek porušenie zásad alebo iných miestnych zákonov alebo iných právnych predpisov. Viac informácií o zásadách a politikách skupiny Brother nájdete na:

Procesy náležitej starostlivosti v súvislosti s otroctvom a obchodovaním s ľuďmi

V súčasnosti revidujeme naše systémy s cieľom identifikovať a posúdiť potenciálne rizikové oblasti v našich dodávateľských reťazcoch a na základe nášho preskúmania zavedieme alebo posilníme naše systémy s cieľom:

  • zmierňovať riziko otroctva a obchodovania s ľuďmi, ku ktorému dochádza v našich dodávateľských reťazcoch;
  • monitorovať potenciálne rizikové oblasti v našich dodávateľských reťazcoch; a
  • chrániť informátorov.

Plánujeme prijať rizokový prístup založený na náležitej starostlivosti a uprednostniť naše úsilie a zdroje na základe potenciálnej úrovne rizík v našich dodávateľských reťazcoch. Pri hodnotení úrovne rizík môžeme brať do úvahy faktory, ako sú geografické oblasti a charakter podnikov. V rámci našich dodávateľských reťazcov sa v súčasnosti zameriavame na naše úsilie o náležitú starostlivosť pri obstarávaní, pretože v rôznych krajinách dodávame suroviny a diely od dodávateľov z tretích strán. Budeme pokračovať v identifikácii a hodnotení ďalších potenciálnych oblastí rizík a prijatí vhodných opatrení na boj proti nim.

Dodržiavanie našich hodnôt dodávateľmi

Máme nulovú toleranciu voči otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi. Zaviedli sme systém pravidiel, ktorý sa zameriava na našich dodávateľov surovín a dielov, aby sme zabezpečili, že budú dodržiavať naše hodnoty. Systém obsahuje dotazníky na sebahodnotenie a zmluvné záruky, ktoré od dodávateľov požadujú, aby dodržiavali naše zásady sociálnej zodpovednosti a CSR normy pre obstarávanie. V prípade, že nie sme dostatočne spokojní s odpoveďami v dotazníku, ktorý predložili dodávatelia, môžeme požiadať dodávateľov, aby podrobne vysvetlili odpovede a/alebo predložili akčný plán na zlepšenie.

Odborná príprava

Aby sme zabezpečili vysokú úroveň pochopenia rizík moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi v našich dodávateľských reťazcoch a v našom podnikaní, poskytujeme školenia našim zamestnancom.

Naša účinnosť v boji proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi

Snažíme sa zabezpečiť, aby sme prostredníctvom našich dodávateľských reťazcov neprispievali k otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi, ani k iným nepriaznivým vplyvom na ľudské práva. Máme v úmysle zapojiť len tých dodávateľov, ktorí spĺňajú naše hodnoty a zásady sociálnej zodpovednosti. V prípade, že dodávatelia nedokážu poskytnúť záruku, že prestanú alebo zabránia otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi alebo iným nepriaznivým vplyvom na ľudské práva, budeme uvažovať o ukončení našich obchodných vzťahov s týmito dodávateľmi.

Ďalšie kroky

V boji proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi máme v úmysle podniknúť tieto ďalšie kroky:

  • požiadame našich dodávateľov prvého stupňa, aby vyplnili dotazník o boji proti otroctvu, s cieľom pomôcť pri hodnotení rizík, ktoré predstavujú v každej oblasti nášho podnikania a
  • pridáme zmluvné ustanovenia do našich kúpnych zmlúv a dohôd o službách, ktoré od dodávateľov vyžadujú, aby zaručili, že sa nikde v rámci podnikania dodávateľa nepoužíva otroctvo, a že boli prijaté všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby to tak zostalo.

Toto vyhlásenie je urobené podľa oddielu 54 ods. 1 zákona o modernom otroctve z roku 2015 (zákon parlamentu UK) a predstavuje naše vyhlásenie o otroctve a obchodovaní s ľuďmi za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. Marca 2016.

Yuichi Tada, výkonný riaditeľ
Brother International Europe Ltd
5. September 2016