1. Domov Brother
 2. Pravidlá a podmienky

PRED POUŽÍVANÍM STRÁNOK SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY  
 
ČO JE OBSAHOM TÝCHTO PODMIENOK?

Tieto podmienky stanovujú pravidlá pre používanie našich internetových stránok www.brother.sk (ďalej len „naše stránky“).
 

KTO SME A AKO NÁS KONTAKTOVAŤ  

www.brother.sk sú stránky prevádzkované spoločnosťou Brother Central and Eastern Europe GmbH (ďalej len „my“). Sme zapísaní Českej republike pod číslom CZ683908338 s úradným sídlom na adrese Veveří 102, 616 00 Brno . Naša hlavná obchodná adresa je Pfarrgasse 58, 1230 Vídeň . Naše IČ DPH je ATU15068708 .
 
Sme spoločnosť s ručením obmedzeným.
 
Obrátiť sa na nás možno e-mailom na adrese [info@brother.cz] [alebo telefonicky na linke služieb zákazníkom na čísle +420541426911 ].
 

POUŽÍVANÍM NAŠICH STRÁNOK SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI 

Používaním našich stránok potvrdzujete, že prijímate tieto podmienky používania a súhlasíte s tým, že ich budete dodržiavať.
 
Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, tieto stránky nesmiete používať.
 
Odporúčame vám vytlačiť si kópiu týchto podmienok na budúce použitie.
 

MÔŽU SA NA VÁS VZŤAHOVAŤ AJ ĎALŠIE NAŠE PODMIENKY 

Tieto podmienky používania odkazujú na tieto ďalšie podmienky, ktoré sa tiež vzťahujú na vaše používanie našich stránok:

 • Naše Zásady ochrany osobných údajov https://www.brother.sk/privacy-policy, ktoré vymedzujú podmienky, za ktorých spracúvame osobné údaje, ktoré od vás zbierame alebo ktoré nám poskytujete. Používaním našich stránok súhlasíte s týmto spracúvaním a zaručujete, že všetky vami poskytnuté údaje sú presné.
 • Naše Zásady používania súborov cookie https://www.brother.sk/about-brother/cookie-policy, v ktorých sa vymedzujú informácie o súboroch cookie na našich stránkach.
   

TIETO PODMIENKY MÔŽEME MENIŤ  

Tieto podmienky príležitostne upravujeme. Tieto podmienky si skontrolujte pred každým použitím našich stránok, aby ste sa uistili, že rozumiete ich aktuálne platnému zneniu. [Tieto podmienky boli aktualizované 25.5.2018]

NAŠE STRÁNKY MÔŽEME MENIŤ

Naše stránky smieme príležitostne aktualizovať a upravovať, aby odrážali zmeny našich výrobkov, potreby našich používateľov a naše obchodné priority.

ČINNOSŤ NAŠ9CH STRÁNOK SMIEME PRERUŠIŤ ALEBO UKONČIŤ  

Naše stránky sú k dispozícii bezplatne. Nezaručujeme, že naše stránky ani ich obsah bude vždy dostupný alebo neprerušovaný. Z obchodných a prevádzkových dôvodov smieme prerušiť alebo ukončiť činnosť stránok, prípadne obmedziť ich dostupnosť. Budeme sa usilovať oznámiť vám všetko prerušenie alebo ukončenie s dostatočným predstihom.
 
Tiež zodpovedáte za to, aby si všetky osoby, ktoré na naše stránky pristupujú prostredníctvom vášho pripojenia k internetu, boli vedomé týchto podmienok používania a ďalších príslušných podmienok a ustanovení, a aby ich dodržiavali.

NAŠE STRÁNKY SÚ PRE POUŽÍVATEĽOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Naše stránky sú určené osobám s bydliskom v Slovenskej republike. Nezaručujeme, že obsah dostupný na našich stránkach alebo ich prostredníctvom sa hodí na používanie na iných miestach alebo je pre ne dostupný.

ÚDAJE SVOJHO ÚČTU MUSÍTE UDRŽOVAŤ V BEZPEČÍ 

Ak si v rámci našich bezpečnostných postupov vyberiete alebo dostanete identifikačný kód používateľa, heslo alebo akékoľvek ďalšie informácie, musíte s nimi zaobchádzať ako s dôvernými informáciám. Nezverejňujte ich žiadnym tretím stranám.
 
Máme právo kedykoľvek znefunkčniť akýkoľvek zvolený či pridelený identifikačný kód používateľa alebo heslo, ak ste podľa nášho odôvodneného názoru nedodržali akékoľvek z ustanovení týchto podmienok používania.
 
Ak viete alebo máte podozrenie, že ktokoľvek okrem vás pozná váš identifikačný kód používateľa alebo heslo, bezodkladne nás upovedomte na adrese info@brother.cz/ +420541426911.

AKO MOŽNO POUŽÍVAŤ MATERIÁLY NA NAŠICH STRÁNKACH 

Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva na našich stránkach a na materiály, ktoré sú na nej zverejnené. Tieto materiály sú chránené zmluvami a dohovormi o autorských právach po celom svete. Všetky tieto práva sú vyhradené.
 
Na vlastnú potrebu si môžete vytlačiť jednu kópiu a prevziať výťahy zo všetkých stránok na našich stránkach a môžete upriamiť pozornosť ďalších osôb v rámci svojej organizácie na obsah zverejnený na našich stránkach.
 
Nesmiete žiadnym spôsobom upravovať tlačené ani digitálne kópie žiadnych materiálov, ktoré ste si vytlačili alebo prevzali, a samostatne bez sprievodného textu nesmiete používať ilustrácie, fotografie, obrazové či zvukové záznamy alebo akékoľvek grafické prvky.
 
Vždy je potrebné uviesť názov našej spoločnosti (a všetkých určených prispievateľov) ako autorov obsahu na našich stránkach.
 
Žiadnu časť obsahu našich stránok nie je dovolené používať bez získania príslušnej licencie od jedného z našich poskytovateľov licencií.
 
Ak si vytlačíte, skopírujete alebo prevezmete akúkoľvek časť našich stránok v rozpore s týmito podmienkami používania, vaše právo používať naše stránky okamžite zaniká a podľa nášho uváženia musíte vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste vytvorili.

NESPOLIEHAJTE SA NA INFORMÁCIE NA TÝCHTO STRÁNKACH  

Obsah na našich stránkach sa poskytuje len na všeobecné informačné účely. Nie je určený ako poradenstvo, na ktoré by ste sa mali spoliehať. Pred podniknutím alebo nepodniknutím akýchkoľvek krokov na základe obsahu našich stránok treba vyhľadať odborné alebo špecializované poradenstvo.
 
Hoci sa primerane usilujeme o aktualizáciu informácií na našich stránkach, žiadnym spôsobom výslovne ani predpokladane nezaručujeme, že obsah našich stránok je presný, úplný alebo aktuálny.

NEZODPOVEDÁME ZA INTERNETOVÉ STRÁNKY, NA KTORÉ ODKAZUJEME  

Odkazy na našich stránkach na ďalšie stránky a zdroje tretích strán poskytujeme len na všeobecné informačné účely. Tieto odkazy si netreba vykladať ako schválenie týchto odkazovaných stránok alebo informácií, ktoré z nich môžete získať, z našej strany.
 
Nad obsahom týchto stránok či zdrojov nemáme žiaden dohľad.

OBSAH VYTVÁRANÝ POUŽÍVATEĽMI NESCHVAĽUJEME

Tieto internetové stránky môžu obsahovať informácie a materiály odovzdané ďalšími používateľmi stránok vrátane vývesiek a četovacích miestností. Tieto informácie a materiály sme neoverovali ani neschválili. Názory vyjadrené ďalšími používateľmi našich stránok nepredstavujú naše názory ani hodnoty. Ak chcete podať sťažnosť ohľadom informácií a materiálov odovzdaných ďalšími používateľmi, obráťte sa na nás na adrese info@brother.cz.

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATY ČI ŠKODY, KTORÉ UTRPÍTE 

Bez ohľadu na to, či ste spotrebiteľ alebo obchodný používateľ:
 • Žiadnym spôsobom nevylučujeme ani neobmedzujeme svoju právnu zodpovednosť voči vám tam, kde by to bolo nezákonné. Patrí sem aj právna zodpovednosť za úmrtie či úraz spôsobený našou nedbalosťou alebo nedbalosťou našich zamestnancov, zástupcov a dodávateľov, a za podvod či podvodné zavádzanie.
 • Na právnu zodpovednosť v dôsledku dodávania výrobkov sa uplatňujú iné obmedzenia a vylúčenia, ktorú sú vymedzené v našich Dodacích podmienkach a ustanoveniach https://www.brother.sk/terms-and-conditions.

Ak ste obchodný používateľ:

 • Vylučujeme všetky predpokladané podmienky, záruky, vyhlásenia či ustanovenia, ktoré sa môžu uplatňovať na naše stránky alebo ich obsah.
 • Nezodpovedáme voči vám za žiadne (aj očakávateľné) straty či škody, či už v rámci zmluvy, prečinu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti či inak vzniknutých v súvislosti s:
 1. používaním našich stránok alebo nemožnosťou ich používať; a
 2. používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah zobrazený na našich stránkach.
 •  Predovšetkým nebudeme zodpovedať za:
  •    stratu zisku, tržieb, obchodnej činnosti alebo príjmu;
  •    prerušenie obchodnej činnosti;
  •    stratu očakávaných úspor;
  •    stratu obchodnej príležitosti, dobrého mena alebo povesti; alebo
  •    všetky nepriame alebo následné škody či straty.

Ak ste spotrebiteľom:

 • Upozorňujeme, že svoje stránky poskytujeme len na domáce a osobné použitie. Súhlasíte s tým, že naše stránky nebudete používať na žiadne komerčné ani obchodné účely, a že vám nezodpovedáme za žiadnu stratu zisku, stratu obchodnej činnosti, prerušenie obchodnej činnosti ani stratu obchodných príležitostí.
 • Ak nami dodaný digitálny obsah poškodí zariadenie alebo digitálny obsah vo vašom vlastníctve, pričom to bude spôsobené neuplatnením primeranej starostlivosti a zručnosti z našej strany, škodu buď opravíme, alebo vám vyplatíme náhradu. [Nebudeme však zodpovedať za škody, ktorým ste sa mohli vyhnúť, ak by ste sa riadili naším odporúčaním využiť našu bezplatnú aktualizáciu, ani za škody, ktoré ste spôsobili tým, že ste sa neriadili správne pokynmi na inštaláciu alebo nemali zavedené minimálne systémové požiadavky, ktoré odporúčame.]

NEZODPOVEDÁME ZA VÍRUSY A VY ICH NESMIETE ZAVÁDZAŤ  

Nezaručujeme, že naše stránky sú bezpečné a neobsahujú chyby či vírusy.
 
Za konfiguráciu svojich informačných technológií, počítačových programov a platformy na prístup k našim stránkam zodpovedáte vy sami. Mali by ste používať svoj vlastný softvér na ochranu proti vírusom.
 
Nesmiete naše stránky zneužívať tak, že by ste vedome zavádzali vírusy, trójske kone, červy, logické bomby či ďalší materiál, ktorý je zhubný alebo technologický škodlivý. Nesmiete sa pokúšať o neoprávnený prístup na naše stránky, na server, na ktorom sú naše stránky uložené, ani na žiadny server, počítač či databázu pripojenú na naše stránky. Nesmiete na naše stránky útočiť prostredníctvom tzv. odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby. Porušením tohto ustanovenia sa dopúšťate trestného činu podľa zákona č. 40/2009 Sb. Toto porušenie nahlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s nimi spolupracovať tak, že im odhalíme vašu totožnosť. V prípade tohto porušenia vaše právo na používanie našich stránok ihneď zaniká.

PRAVIDLÁ O ODKAZOVANÍ NA NAŠE STRÁNKY  

Smiete odkazovať na našu domovskú stránku pod podmienkou, že tak budete robiť spôsobom, ktorý je spravodlivý, zákonný a nepoškodzuje ani nevyužíva našu dobrú povesť.
 
Nesmiete vytvoriť odkaz, z ktorého by vznikal dojem akéhokoľvek združenia, schválenia či podpory z našej strany, pokiaľ neexistuje. Nesmiete vytvoriť odkaz na naše stránky z akýchkoľvek internetových stránok, ktoré nevlastníte.
 
Naše stránky nesmú byť rámované na žiadnych ďalších stránkach, a tiež nesmiete vytvárať odkaz na inú časť našich stránok než na domovskú stránku.
 
Vyhradzujeme si právo bez upozornenia odobrať povolenie na odkazovanie.
 
Internetové stránky, na ktoré odkazujete, musia vo všetkých ohľadoch spĺňať normy obsahu vymedzené v našich Zásadách prijateľného používania https://www.brother.sk/terms-and-conditions.
 
Ak chcete odkazovať alebo používať iný obsah našich stránok než ten vymedzený vyššie, obráťte sa na adresu info@brother.cz.

KTORÝ PRÁVNY PORIADOK SA UPLATŇUJE V PRÍPADE SPOROV?  

Ak ste spotrebiteľom, upozorňujeme, že tieto podmienky používania, ich predmet a ich podoba sa riadi právnymi predpismi štátu, v ktorom máte trvalé bydlisko. Obe strany súhlasia, že výhradnú rozhodovaciu právomoc budú mať súdy štátu Slovenskej republiky.
 
Ak ste právnickou osobou, tieto podmienky používania, ich predmet a ich podoba (a všetky nezmluvné spory alebo nároky) sa riadi právnymi predpismi štátu Slovenskej republiky. Obe strany súhlasia, že výhradnú rozhodovaciu právomoc budú mať súdy štátu Slovenskej republiky.

NAŠE OBCHODNÉ ZNÁMKY SÚ REGISTROVANÉ  

Názov a logo „Brother“ sú registrovanými obchodnými známkami v celej Európe. Nemáte povolenie používať ich bez nášho schválenia.