1. Domov
  2. Pravidlá a podmienky

Pravidlá a podmienky

Podmienky používania

Tieto podmienky a dojednania („Podmienky“), spolu s Politikou ochrany osobných údajov spravujú Vaše používanie webovej stránky, ktorú my, Brother SK („Brother“), prevádzkujeme na URL: http://www.brother.sk („Webová stránka“).
Brother je spoločnosť zviazaná v Anglicku a Walese so spoločnosťou číslo 29301, ktorých registrovaná ústredňa sídli na Shepley Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M 34 5JD. Jej číslo VAT je GB145937540. Táto Webová stránka http://www.brother.sk poskytovaná spoločnosťou Brother BIE Limited môže byť použitá iba k informačným účelom. Používaním Webovej stránky, alebo sťahovaním materiálov z Webovej stránky súhlasíte s Podmienkami a dojednaniami stanovenými ďalej. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte webovú stránku a nesťahujte materiály z Webovej stránky. Webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky prevádzkované spoločníkmi spoločnosti Brother. Používanie takýchto stránok je predmetom špecifických podmienok a dojednaní takýchto stránok. Naviac od Vás môže byť požadovaný súhlas s inými podmienkami a dojednaniami nielen vrátane tých v Licenčnej zmluve koncového užívateľa (ak sťahujete určitý obsah), ktoré budú prevažovať v prípade vyhnutia sa pochybnostiam a možného konfliktu. Ak máte nejaké komentáre alebo otázky o týchto Podmienkach alebo Webovej stránke, kontaktujte prosím tím administrátorov Brother.

Používanie materiálov

Spoločnosť Brother alebo tretia strana, ktorá získala licenciu spoločnosti Brother, si vyhradzuje akékoľvek práva na duševný majetok (práva, ktoré môžu byť chránené autorským právom, designovým právom, právom na ochranu obchodnej známky a ďalšími právami duševného majetku) čo sa týka akýchkoľvek dokumentov, programov, filmov, animácií, článkov, náčrtov, kresieb, softwaru, databáz, obchodných známok, log a ďalších materiálov dostupných na Webovej stránke (Informácie). Okrem umožnenia Vášho osobného použitia Informácií dostupných na Webovej stránke, rovnako tak ako práv pridelených Vám podľa aplikovateľného práva, je Vám zakázané kopírovať, distribuovať, meniť, zobrazovať, ukazovať, verejne prenášať alebo inak vytvárať odvodené produkty akýchkoľvek z týchto informácií, celku alebo časti, bez ohľadu na médium, bez predchádzajúceho písomného zvolenia majiteľa práv duševného majetku.

Odvolanie

Aj keď spoločnosť Brother vyvíja maximálne úsilie, aby ponúkla presné a aktuálne informácie na Webovej stránke, neponúka záruky žiadneho druhu, vyslovené alebo odvodené, k ich presnosti či vhodnosti (vrátane záruk, že akákoľvek špecifická informácia vyhovuje Vášmu zámeru, alebo že informácia je bez chýb a počítačových vírusov). Spoločnosť Brother neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutie v informáciách na Webovej stránke. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Brother zodpovedná za akékoľvek porušenie, stratu alebo poškodenie akéhokoľvek charakteru, nielen vrátane problémov s počítačom, straty údajov, straty zisku, straty obchodných príležitostí, prerušenie obchodu alebo za nepriame, špeciálne, nahodilé, represívne, prípadné alebo vyplývajúce újmy akéhokoľvek charakteru, ktoré pochádzajú z Vášho používania informácií na Webovej stránke, Vášho používania akýchkoľvek informácií získaných z webových stránok, na ktoré Webová stránka odkazuje, alebo nemožnosti používať Webovú stránku, alebo iné webové stránky, na ktoré Webová stránka odkazuje. Pamätajte si, že informácie na webovej stránke môžu byť zmenené alebo vymazané bez predchádzajúceho oznámenia.

Toto dovolanie nie je zmýšľané na obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Brother pri porušení akýchkoľvek záväzných požiadaviek daných aplikovaným právom.


Odkazy na ďalšie stránky

Akékoľvek stránky tretej strany, ktoré odkazujú na, alebo sú odkázané z webovej stránky, nie sú pod kontrolou spoločnosti Brother a spoločnosť Brother nie je zodpovedná za obsah akejkoľvek takto odkázanej stránky. Spoločnosť Brother Vám poskytuje tieto odkazy iba pre Vaše jednoduchšie vyhľadávanie informácií a zahrnutie akéhokoľvek odkazu na stránku neznamená, že ju spoločnosť Brother podporuje.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Brother rešpektuje Vaše súkromie. Môžete vstúpiť a prehliadať väčšinu webových stránok bez toho abyste museli zieľať svoje osobné údaje a ukladať informácie získané prostredníctvom cookies, ktoré používame. Pri zhromažďovaní alebo používaní Vašich osobných údajov, chránime Vaše súkromie a držíme sa všetkých zákonov, nielen Zákona o ochrane dát a Smerníc osobných údajov a elektronickej komunikácie. Pretože webová stránka môže obsahovať odkazy na tretiu stranu, nepreberá spoločnosť Brother zodpovednosť za to, akým spôsobom môže byť nakladané s Vašimi osobnými údajmi pri vstupe a prehliadaní odkazovaných stránok.

Používanie súborov Cookies

Spoločnosť Brother používa na svojich internetových stránkach súbory cookie. Viac informácií o súboroch cookie, ktoré spoločnosť Brother používa, a cieľoch, na aké ich používa, nájdete v našom Oznámení o používaní súborov cookie.


Ochranné známky

Brother a Brother logo* sú ochranné známky spoločnosti Brother Industrie, Ltd., registrovanej v Japonsku a ďalších krajinách. Akékoľvek obchodné mená, logá a názvy výrobkov iných spoločností, objavujúcich sa na webovej stránke sú obchodnými menami alebo ochrannými známkami týchto príslušných spoločností.

 

Rozsah platnosti

Ak je ktorékoľvek z ustanovení v týchto Podmienkach zistené ako ilegálne, neplatné alebo inak nevykonateľné kvôli zákonom akéhokoľvek štátu či kraijny, v ktorej mali byť tieto Podmienky platné, potom v takomto štáte alebo krajine, do miery, do ktorej je takéto ustanovenie ilegálne, neplatné alebo inak nevykonateľné, bude odstránené z týchto Podmienok. Akákoľvek takáto ilegálnosť, neplatnosť alebo iná nevykonateľnosť neovplyvní ostatné ustanovenia Podmienok, ktorá ostanú platné v plnom rozsahu.

Rozhodujúce právo

Tieto Podmenky a akákoľvek záležitosť vychádzajúca alebo v spojení s týmito Podmienkami bude riadená a chápaná v súlade s právom Slovenskej republiky a súdy Slovenskej republiky budú mať výlučnú právomoc nad akoukoľvek žalobou alebo záležitosťou vychádzajúcou, alebo v spojení s týmito Podmienkami.

Kontaktné informácie

Brother International CZ/SK s.r.o.
Veveří 102, 616 00 Brno
Tel: +420 541 426 911
Fax: +420 541 212 463
Email: info@brother.cz