1. Domov Brother
  2. O spoločnosti Brother
  3. Prehlásenie k právnemu rámcu REACH

REACH

REACH znamená Registration, Evaluation, Authorisation a Restriction of Chemicals (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Je to regulačný rámec usilujúci sa o zlepšenie ľudského zdravia a životného prostredia.

REACH se týka spoločností pôsobiacich v Európe, na ktoré je uvalená právna zodpovednosť pri manipulácii s chemickými látkami.

REACH
, nariadenie č. 1907/2006, je európska legislatíva, ktorá začala platiť 1. júna 2007.

Ako zodpovedná a ekologicky cítiaca spoločnosť sme plne zaviazaní predpismi REACH, ktoré budeme bezozbytku dodržovať.

Čo obnáša právny rámec REACH?

Od spoločnosti Brother se vyžaduje, aby zhromažďovala informácie o vlastnostiach chemických látok, ktoré sa používajú v našich produktoch.

Látky je nutné registrovať v centrálnej databázi, ktorú spravuje European Chemicals Agency (ECHA) - Európska agentúra pre chemické látky - podľa stanoveného harmonogramu fázových termínov. Ten je naplánovaný až do roku 2018.

Lehoty REACH sa spoločnosti Brother v spolupráci s dodávateľmi darí plniť. Pracujeme na tom, aby sme zaistili dodržovanie termínov aj v budúcnosti.        

Látky vzbudzujúce mimoriadne obavy

Podľa predpisov musíme nepretržite monitorovať látky v našich produktoch a porovnávať ich so zoznamom o statuse látok vzbuzujúcich mimoriadne obavy (SVHC).

Nariadenie REACH vyžaduje, aby v záujme bezpečného používania produktu boli uvádzané dostatočné informácie k látkam SVHC obsiahnutým v ‘dieloch’ v koncentráciách nad 0,1% hmotnostného podielu.

Informácie o prítomnosti látok SVHC v produktoch Brother je možné nájsť Informácie o prítomnosti látok SVHC v produktoch Brother je možné nájsť tu.