1. Domov Brother
  2. O spoločnosti Brother
  3. Životné prostredie a udržateľnosť
  4. Životný cyklus produktov a dodržiavanie zásad

Životný cyklus výrobku

Pri vývoji tlačiarní v Japonsku boli použité technológie prinášajúce úsporu energie, tak aby vyhovovali legislatíve a nariadeniam  Európskej únie.
Výroba prebieha v našich výrobných závodoch v Ázii, kde jadrom celého procesu je  znižovanie spotreby energie, emisií CO2 a množstva odpadu.
S ohľadom na zníženie množstva odpadu, naše výrobky sú starostlivo ale minimalisticky zabalené s použitím recyklovateľných materiálov. 
Vo výrobe i v logistike, pripájame sa k celosvetovej snahe znižovať emisie CO2 a zabrániť tak globálnemu otepľovaniu.
Naša spoločnosť vyvinula funkcie úspory energie, tonera a atramentu, papiera a v neposlednom rade duplexná tlač a režim hlbokého spánku, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie.
Zaviedli sme systém zberu a recyklácie použitých tlačiarní, tonerovýh a atramentových kaziet, čím sme podporili projekt organizácie Cool Earth, ktorá sa zameriava na záchranu dažďových pralesov.

Certifikáty, ustanovenia a nariadenia

ISO 14064

Spoločnost Brother získala akreditáciu pre ISO 14064, ktorá špecifikuje princípy a požiadavky na kvantifikáciu a vykazovanie emisií skleníkových plynov (GHG). Podrobnosti o našich emisiách nájdete na globálnej webovej stránke spoločnosti Brother.

https://global.brother/en/eco/facility/co2

ISO (International Organization for Standardization), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, je najväčším svetovým vývojárom noriem, aby sa priemysel stal efektívnejším a efektívnejším.

Sme spoločnosť, ktorá dbá na životné prostredie. Preto veríme, že dodržiavanie ISO noriem, najmä týkajúcich sa životného prostredia, ako je napr. ISO14001, je veľmi dôležité.

Norma bola aktualizovaná v roku 2015, aby sa zabezpečilo, že environmentálne osvedčené postupy budú plne prijaté vo všetkých oblastiach podnikania. Všetky obchodné zastúpenia spoločnosti Brother majú od septembra 2018 štandard ISO 14001: 2015.

ISO 14001 Certifikát


REACH  (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) je systém Európskej únie na registráciu, evaluáciu (hodnotenie) a autorizáciu (schválenie) chemických látok. Umožňuje zlepšiť ochranu zdravia a životného prostredia pred znečistením chemikáliami a týka sa všetkých spoločností pôsobiacich v Európskej únii.

Ako zodpovedná a ekologicky uvedomelá spoločnosť, Brother spĺňa predpisy REACH a zhromažďuje a eviduje informácie o materiáloch použitých na výrobu našich produktov.

Nariadenie REACH

Ku každému produktu Brother je vydané Prehlásenie o zhode, ktoré potvrdzuje, že všetky produkty Brother spĺňajú prísne požiadavky platných smerníc. Prehlásenie o zhode musí byť vydané výrobcom.

Upozornenie: Zákaz použitia nebezpečných látok (RoHS Statement) je teraz súčasťou Prehlásenia o zhode.

Ako ekologicky zameraná spoločnosť, Brother dodržuje legislatívu o odpadoch Európskej únie, ako sú: nariadenie o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), nariadenie o batériách a akumulátoroch a nariadenie o obaloch a odpade z obalov.

Produkty Brother sú vyvíjané z ohľadom na recykláciu a obnovu materiálov, preto sme vyvinuli systém zberu zariadení po uplynutí doby životnosti. Spoločnosť Brother týmto rešpektuje nariadenie o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)(WEEE).

Cieľom nariadenia o batériách a akumulátoroch je zníženie množstva odpadu a zvýšenie úrovne recyklácie. Z tohto dôvodu je každá naša pobočka v Európe členom organizácie na obnovu a recykláciu batérií.

Nariadenie o obaloch a odpade z obalov je zamerané na štyri oblasti odpadového manažmentu: prevenciu, opätovné využite, recykláciu a obnovu. Balenia našich výrobkov sú preto v zhode s týmto nariadením v čo najvyššej miere.

Ekodizajn energeticky významných výrobkov je súčasťou európskej legislatívy, ktorá nastavuje ekologické požiadavky na energeticky významné výrobky. Cieľom je dosiahnuť zníženie spotrebovanej energie a zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie už počas návrhu a vývoja produktov. Produkty Brother spĺňajú legislatívu EU, preto aj spoločnosť Brother sa stala členom asociácie EuroVAprint, združujúcej výrobcov zobrazovacích zariadení, ktorí prijali dohodu o sústavnom znižovaní spotreby elektrickej energie v priemysle.
Zelený list

Environmentálny certifikát

Sme hrdí na to, že sme získali rôzne enviromentálne certifikáty. Zistiť viac.

Bezpečnostné listy

Vyžiadajte si naše bezpečnostné listy prostredníctvom špecializovaných webových stránok.

Zobraziť všetky