A. Férové pracovné podmienky

Chápeme význam poskytovania spravodlivých pracovných podmienok, rešpektujeme ľudí, uznávame základné ľudské práva a očakávame, že ľudia, ktorí pracujú v skupine Brother ( „spolupracovníci“) jednajú roznakým spôsobom. 

 

1. Bez diskriminácie a obťažovania

Spoločnost Brother netoleruje prejavy diskriminácie či obťažovania.
Brother netoleruje najmä:
(1) nezákonnú diskrimináciu na základe, napríklad, rasy, pohlavia, veku, sexuálnej orientácie, zdarvotného stavu (tehotenstva), politickej príslušnosti, členstva v odboroch, rodinného stavu, národnosti, etnického pôvodu, náboženstva alebo zdravotného postihnutia
(2) porušovanie dôstojnosti človeka, obťažovanie alebo zneužívanie (z akéhokoľvek dôvodu alebo v akejkoľvek forme), telesné tresty, psychický nebo fyzický nátlak alebo akúkoľvek hrozbu

 

2. Férové a zákonné pracovné postupy

Spoločnosť Brother Group sa snaží dodržiavať všetky miestne zákony a predpisy, pokyny príslušných orgánov alebo príslušné miestne obchodné postupy týkajúce sa pracovných podmienok, vrátane odpracovaných hodín, miezd a výhod (vrátane minimálnej mzdy) a nadčasových hodín.

3. Sloboda združovania

Spoločnosť Brother rešpektuje práva zamestnancov v každej krajine, v ktorej pôsobí. Každý zamestnanec má právo slobodne sa združovať s ostatnými, zapájať sa alebo nezapájať do odborov, byť členom zamestnaneckej rady v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

4. Deti a nútená práca

Společnost Brother Group netoleruje ani sa nezapája do ilegálnych pracovných praktík.
Brother netoleruje najmä:
(1) nútené práce alebo nedobrovoľné práce vezňov;
(2) odovzdávanie dokladu totožnosti, pasu alebo pracovného povolení ako podmienka pre zamestnanie (s výnimkou nahliadnutia za účelom potvrdenia identity alebo vládnych formalít);
(3) vedomé zamestnávanie osôb pred ukončením povinnej školskej dochádzky v súlade s miestnymi zákonmi;
(4) vedomé zamestnávanie osôb mladších ako 15 rokov (alebo 14 tam kde to zákon povoľuje);
(5) pracovné zaradenie osôb mladších ako 18 rokov na výkon práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie

 

5. Jasne definované disciplinárne zásady

Spoločnost Brother jasne definuje disciplinárne zásady a postupy a podľa nich jedná so svojimi zamestnancami.

 

6. Informačný systém

Každá pobočka Brother by mala založiť informačný systém a podporovať pracovníkov pri hlásení akéhokoľvek porušovania princípov, zásad, miestnych zákonov a nariadení. Společnost Brother neschvaľuje, aby sa pracovníci mstili ľuďom, ktorí v dobrej viere informujú o porušovaní zásad. Zaistenie anonimity informátorov je vhodné najmä v prípadoch kedy to miestne zákony dovoľujú.


 

B. Zdravie a bezpečnosť

1. Zdravie a bezpečnosť pri práci

Společnost Brother dodržuje všetky zákony a nariadenia, aby zabezpečila bezpečné pracovné prostredie pre našich zamestnancov.
 
Spoločnosť Brother chráni zdravie a bezpečnosť pracovníkov na pracovisku takto:
(1) kontroluje a vyhodnocuje potenciálne bezpečnostné riziká najmä pri fyzicky náročnej práci, pri zdrojoch elektrickej a inej energie, ohni, vozidlách a pri vystavení
pôsobenia chemikálií a dalších vrátane biologického a fyzického pôsobenia
(2) poskytuje riadne navrhnuté a dobre udržiavané pracovné prostredie a poskytuje odpovedajúce ochranné pomôcky;
(3) implementuje bezpečné pracovné postupy a systémy a poskytuje neustálu instruktáž, aby zabránila, zaznamenala a reportovala prípadné úrazy a ochorenia; a
(4) implementuje stratégie a postupy v prípade núdzovej situácie, ktoré zahŕňajú evakuačné postupy, cvičenia a plán obnovy.

 

2. Hygiena, stravovanie a ubytovanie

Spoločnosť Brother poskytuje svojim zamestnancom a externým pracovníkom, ktorí pracujú v areáli spoločnosti, čisté toalety a pitnú vodu, a kde je to možné aj
hygienické stravovanie.
 Tam kde je to možné, poskytujeme tiež dobre udržiavané a bezpečné ubytovanie, vybavené potrebnými núdzovými východmi, teplou vodou na sprchovanie, adekvátnou izbovou
teplotou, ventiláciou a osobný priestor. Všetko s ohľadom na miestne štandardy.

 

C. Prostredie

Ve snahe pomôcť spoločnosti k dosiahnutiu udržateľného rozvoja, prijala spoločnosť Brother politiku ochrany životného prostredia a snaží sa znížiť dopady podnikania na životné prostredie vo všetkých oblastiach činnosti a vo všetkých fázach životného cyklu produktu, od návrhu, vývoja, výroby, využitia zákazníkom a likvidácie, k opätovnému použitiu a recyklacii.
 
Skupina Brother získa všetky potrebné environmentálne povolenia a licencie a bude dodržiavať všetky platné medzinárodné a domáce zákony a predpisy o životnom prostredí vrátane obmedzení používania určitých látok.


 

D. Etické a seriózne obchodné praktiky

Spoločnosť Brother bude konať s najvyššou integritou a etikou vo všetkých aspektoch našich aktivít.

1. Úprimnosť

Společnost Brother jedná v súlade s antimonopolnými a zákonmi krajím a regiónov, ktoré sa vzťahujú k ich činnosti a nezapojuje sa do žiadnych aktivít, ktoré zamedzujú alebo poškodzujú voľnú a spravodlivú hospodársku súťaž.

 

2. Adekvátna propagácia

Spoločnosť Brother jedná v súlade s platnými normami reklamy a zdržiava sa vedomej zavádzajúcej, alebo nepresnej reklamy.

 

3. Nepatřičné výhody

Spoločnosť Brother se nezapája do žiadnej formy korupčného jednania, sprenevery alebo vydierania. Neprijímame ani neponúkame úplatky alebo iné formy získavania nepatřičných výhod.

 

4. Získavanie a zaznamenávanie presných podnikových informácií

Spoločnosť Brother rýchlo a predne zaznamenáva a reportuje všetky nevyhnutné informácie obsahujúce účtovné záznamy  a udržiava ich aktuálne.
 
Společnost Brother sprístupňuje presný finančný stav a informácie o obchodných operáciách medzi akcionármi, investormi a príslušnými kapitálovými trhmi s cieľom uľahčiť rozhodnutie o investíciách v súlade s platnými zákonmi a předpismi.
 
Naviac spoločnosť Brother vyžaduje, aby bolo zaistené, že výroky osobného charakteru, ktoré sú zverejnené v novinách, časopisoch, v rádiovom alebo televíznom vysielaní, videu alebo na internete, nie sú oficiálnym stanoviskom spoločnosti Brother.

 

5. Informačný manažment

Spoločnosť Brother má k dispozícii precízne systémy správy informácií ktoré zabezpečujú, že pracovníci nebudú neoprávnene zverejňovať dôverné informácie týkajúce sa spoločnosti Brother ďalším organizáciám či zákazníkom a tretím stranám bez súhlasu spoločnosti.

 

6. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Brother rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, obchodných partnerov aj zamestnancov, a vyvinula preto systém zabezpečenia s omedzeným přístupom k osobným informáciám v závislosti na miestnych zákonoch. Spoločnosť Brother chráni osobné informácie zahrňujúce osobné údaje, zoznam zákazníkov alebo zamestnancov a neoprávňuje spolupracovníkov zdieľať tieto informácie, aj v prípade, že je to v súlade s miestnymi zákonmi na ochranu osobných údajov.
 

7. Politika proti zneužitiu dôverných informácií

Pracovníci se nesmú zapojiť do nezákonného zneužitia dôverných informácií. Nezákonné obchodovanie pracovníkov znamená obchod s cennými papiermi a neverejnými informáciami o obchodovaní.
 

8. Ochrana práv duševného vlastníctva

Spoločnosť Brother sa snaží zabezpečiť, udržiavať a rozširovať práva na duševné vlastníctvo skupiny Brother (vrátne, ale neobmedzene na patentové práva, práva na ochrannú známku a autorské práva) a skupina Brother rešpektuje práva na duševné vlastníctvo tretích strán. Brother a zamestnanci spoočnosti nesmú úmyselne porušovať práva na duševné vlastníctvo iných osôb.


 

E. Systém pre zavádzanie týchto zásad

Spoločnosť Brother vytvorí systém riadenia na implementáciu týchto zásad nasledovne:

(1) každá pobočka Brother bude vykonávať svoj vlastný kódex správania, ktorý spolu s inými pravidlami spoločnosti spĺňa štandard stanovený týmito zásadami a vyžaduje, aby jej pridružené spoločnosti dodržiavali tento kód;
(2) každá pobočka skupiny Brother určí oddelenie zodpovedné za implementáciu svojho kódexu správania;
(3) každá pobočka Brother Group poskytuje svojim zamestnancom pravidelné školenia o dodržiavaní etického kódexu;
(4) každá pobočka Brother Group vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť súlad s týmito zásadami; a
(5) každá pobočka Brother Group včas napraví všetky nedostatky zistené periodickými auditmi.
Vedúci pracovník zodpovedný za právny úsek v spoločnosti Brother Industries, Ltd je zodpovedný za zabezpečenie vykonávania týchto zásad každou pobočkou skupiny Brother a systémov riadenia, ako aj pravidelným preskúmaním stavu systému riadenia