1) Podmienky

Požiadavky na záručný servis zahŕňajú hlavne podmienku, že akékoľvek výkony údržby a servisu, opísané v Príručke užívateľa pre určitý výrobok, sú napĺňané v rámci autorizovaného servisu - dielne autorizovaného servisného partnera spoločnosti Brother. Okrem toho je nutné brať do úvahy všetky rady obsiahnuté v Príručke užívateľa, obzvlášť tie týkajúce sa riadnej prevádzky výrobku. Ďalej musí byť výrobok vždy provádzkovaný s originálnym spotrebným materiálom značky Brother. V opačnom prípade môžu byť nároky na záruku výrobku vyradené. 

2) Registrácia

Podmienkou pre poskytnutie bezplatného predĺženia záruky Brother je nákup zariadení v Slovenskej republike a jeho registrácia do 60 dní od dáta nákupu na webovej stránke www.brother.sk. Po splnení vyššie uvedených podmienok bude záručná doba zdarma prodĺžená z 2 rokov na 3 roky. Táto doplnková služba je propagačnou akciou spoločnosti Brother International SK s.r.o. a vstupuje do platnosti po registrácii a splnení ďalších požiadaviek stanovených predpismi. Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo na následné selektívne overovanie žiadostí podaných pre zariadenia na predĺženie záruky. Ak sa zistí, že zariadenie nespĺňalo pri registrácii podmienky pravidiel spoločnosti Brother, vzniká oprávnenie odmietnuť poskytnutie predĺženia záručnej doby a predĺženie záruky bude považované za zrušené. 

3) Služby

Táto registrácia rozšíri a predĺži štandardnú záruku spoločnosti Brother.

 •  Oprava/výmena na mieste
 •  Táto služba nahradí štandardnú záruku na produkt Brother. Predĺžená záruka sa vzťahuje na opravu na mieste u zákazníka pri každej závade, v rámci doby 3 rokov od dátumu zakúpenia výrobku. Miesto a oprava je obmedzená na konkrétny registrovaný produkt Brother.
 • V prípade závady musí zákazník kontaktovať spoločnosť Brother International SK s.r.o. uvedenú v prospekte, obsahujúcom štandardnú záruku Brother, alebo navštíviť webovú stránku www.brother.sk. V prípade, že nie je možné vykonať opravu závady počas prvej diagnózy, potom Brother zaháji proces opravy alebo výmeny na mieste u zákazníka. Rozhodnutie o tom, či vykonať opravu alebo výmenu vadnej jednotky, je v kompetencii spoločnosti Brother. Vymenené diely alebo zariadenia sa stávajú majetkom spoločnosti Brother.
 • Telefonická reakcia bude okamžitá, ďalšie prípadné prešetrenia v primeranej dobe. Za predpokladu, že je zákazník v dosahu, typická doba zásahu na mieste bude dohodnutá do 24 hodín, ak je pôsobisko zákazníka v rámci obce / mesta servisného partnera spoločnosti Brother, respektíve počas 48 hodín, ak sa pôsobisko zákazníka nachádza mimo danú oblasť. Brother si však vyhradzuje právo prekračovať tieto podmienky, ak to bude potrebné.
 • Záručný zásah prevedený priamo na mieste u zákazníka platí iba v krajine, v ktorej bolo zariadenie Brother zakúpené.
 • Zákazník poskytne čas a priestor pre včasné prevedenie záručnej opravy. V opačnom prípade je spoločnosť Brother zbavená povinnosti zaistiť záručnú opravu.

Spoločnosť Brother je zodpovedná za vady alebo zhoršenie parametrov kvality iba tých zariadení, ktorá sú jasne uvedené v záruke. Spoločnosť Brother nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu dát.

Požiadavka na náhradu finančnej straty, napríklad v prípade výpadku výroby, nie je oprávnená. Všetky ostatné záväzky sú výslovne vylúčené na základe vzájomnej dohody.

Služby nezahrnuté v rozsahu tejto dohody sú: čistenie výrobku, spotrebný materiál a náhradné diely, ktoré se opotrebovali pri bežnom používaní. Pracovníci autorizovaného servisného partnera spoločnosti Brother opravia iba tie závady, na ktoré sa vzťahuje štandardná záruka Brother.

4) Vylúčenie

Táto záruka vyslovene vylučuje nasledujúce položky a úkony:

 • Spotrebný materiál;
 • Parametre a funkcie programov, ktoré nie sú dodávané spoločnosťou Brother;
 • Pravidelnú údržbu, opravu alebo výmenu dielov potrebnú v dôsledku bežného prevádzkového opotrebenia;
 • Poškodenie zariadenia alebo zhoršenie kvality tlače, ktoré je spôsobené použitím spotrebného materiálu, ktorého kvalita je mimo kontroly spoločnosti Brother;
 • Poškodenie spôsobené nadmerným alebo nesprávnym použitím výrobku. Používanie zariadenia musí byť v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie;
 • Akékoľvek zlylhanie spôsobené nedodržaním pokynov spoločnosti Brother, alebo ktoré je v rozpore s postupom údržby určeným pre daný typ zariadenia;
 • Inštalácia a používanie výrobku, ktorá nie je v súlade s platnými technickými normami, bezpečnostnými a právnymi predpismi platnými na území štátu, kde je prevádzkovaný;
 • Poškodenie spôsobené opravami vykonanými pracovníkom neautorizovaného servisu alebo užívateľom; 
 • Poškodenie prístroja pri preprave v dôsledku nedostatočného alebo nevhodného zabalenia (doporučujeme uchovať originálny obal a použiť ho na prepravu prístroja);
 • Náhodné poškodenie a škody spôsobené bleskom, vodou, ohňom, nesprávnym vetraním, alebo spôsobené faktormi, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Brother.

5) Náklady

V prípade realizácie opravy v záručnej dobe bude spoločnosť Brother pokrývať všetky vzniknuté náklady na tomto základe, najmä náklady na vykonanú prácu a náhradné diely, ktoré sú potrebné k obnoveniu riadnej prevádzky zariadenia v závislosti na type záruky, a prepravné náklady zariadenia do a z autorizovaného servisu spoločnosti Brother. Brother nenesie zodpovednosť za akékoľvek prerušenie podnikania alebo potrebnú obnovu dát zákazníkov, ktorá je spojená s realizáciou opravy.

6) Reklamácia a jej uplatnenie

Zákazník môže uplatniť záruku až po doručení dokladu o kúpe výrobku. Trojročná záručná doba je dobrovoľná služba spoločnosti Brother International SK s.r.o. na zakúpený výrobok Brother po splnení podmienky stanovenej v bode 2. Ak počas trvania záruky na základe používania zariadenia došlo k dosiahnutiu konca jeho deklarovanej životnosti, tak záručná lehota zaniká súčasne s koncom životnosti zariadenia.

7) Prevoditeľnosť Garancie

Táto záruka nie je prevoditeľná.

8) Všeobecné podmienky

Táto záruka nemá vplyv na práva zákazníka podľa platných pravidiel, ani nie sú dotknuté práva vyplývajúce z kúpnej / predajnej zmluvy medzi kupujúcim a predajcom.

9) Výkon súdnej právomoci

Súdom pre výkon právomocí je stanovený príslušný súd v Slovenskej republike. 

10) Úpravy a doplnenie

Zmeny a dodatky musia byť vyhotovené písomnou formou. Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto promo akcie bez predchádzajúceho oznámenia s uvedením dôvodov. Tieto zmeny sú účinné od dáta ich oznámenia na webových stránkách Brother, s tou podmienkou, že právne účinky do budúcnosti nadobudnú platnosť iba pre zákazníkov, ktorí budú registrovať svoje zariadenie zakúpené po zmenách ustanovení. Zmeny pravidiel neovplyvnia žiadnym spôsobom práva už získané zákazníkmi, ktorí zaregistrovali výrobok pred zmenou pravidiel.

Varšava, 11.01.2014