Pridané do košíka
 1. Ochrana osobných údajov

Spoločnosti Brother záleží na rešpektovaní a ochrane vašich údajov pri získavaní a používaní našich služieb.  V týchto zásadách vymedzujeme, ako vaše údaje používame, zbierame, prenášame, uchovávame a zverejňujeme.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa spolu s príslušnými Podmienkami používania internetových stránok a Oznámením o používaní súborov cookie vymedzuje používanie osobných údajov zo strany spoločnosti Brother, ktoré od vás zbierame prostredníctvom online služieb uvedených ďalej bez ohľadu na to, či ste registrovaným používateľom alebo nie:

 • všetky internetové stránky spoločnosti Brother s prepojením na tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „internetové stránky“);
 • internetové formuláre spoločnosti Brother;
 • aplikácie pre mobilné zariadenia;
 • služby správy tlače;

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa tiež vymedzuje, ako spoločnosť Brother používa osobné údaje, ktoré sa jej poskytnú náhradnými cestami, ako je telefón, e-mail alebo alternatívna korešpondencia.

Na určité služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom internetových stránok, sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky a ustanovenia platné pre spracúvanie vašich osobných údajov, preto je dôležité, aby ste si prečítali príslušné podmienky a ustanovenia pre každú službu, ktorú využívate. V prípade rozporov alebo nezrovnalostí medzi týmito ďalšími podmienkami a ustanoveniami a týmito Zásadami ochrany osobných údajov budú smerodajné podmienky a ustanovenia pre konkrétnu službu.

Na internetových stránkach sa naviac môžu príležitostne nachádzať odkazy na ďalšie internetové stránky našich partnerských sietí, inzerentov, pridružených subjektov či ďalších tretích strán. Upozorňujeme, že na tieto internetové stránky sa vzťahujú ich vlastné zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie stanovujúce používanie vašich osobných údajov. Dôrazne odporúčame, aby ste sa pred poskytnutím akýchkoľvek údajov dôkladne zoznámili s týmito zásadami. Spoločnosť Brother nijakým spôsobom nezodpovedá (ani z právneho hľadiska) za tieto zásady či prax tretích strán s ohľadom na ochranu osobných údajov.  

Európska vetva skupiny spoločností Brother vymenovala na účely Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) za hlavný orgán na ochranu údajov Úrad komisára pre informácie Spojeného kráľovstva.

Kto zbiera údaje?

Brother International Europe Limited, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Anglicku a Walese pod číslom (IČO) 664172 s úradným sídlom na adrese Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, Spojené kráľovstvo, (ďalej len „spoločnosť Brother“) predstavuje európsku centrálu skupiny spoločností Brother. Vaša miestna pobočka sa nazýva Brother Central and Easter Europe, odštěpný závod, spoločnosť s ručením obmedzením zapísaná v Českej republike, s úradným sídlom na adrese Veveří 102, 616 00 Brno.  Obe tieto spoločnosti dohliadajú na údaje zozbierané prostredníctvom internetových stránok či jednej z online služieb uvedených vyššie alebo v súvislosti s nimi.

Brother International Europe Limited je európskou centrálou spoločnosti Brother Industries Limited, ktorá má sídlo v Nagoji (Japonsko). Spoločnosť Brother je celosvetovým výrobcom a distribútorom tlačiarenských a šijacích strojov a obchodných riešení, ktorý pôsobí vo viac než štyridsiatich krajinách.

Aké údaje zbierame

Spoločnosť Brother smie o vás zbierať a spracúvať údaje, ako napríklad:

 • Údaje, ktoré uvediete pri vypĺňaní formulárov na internetových stránkach, prípadne pri inom predkladaní či sprístupňovaní informácií na internetových stránkach. Ide napríklad o všetky:

(a)    údaje, ktoré poskytnete pri registrácii používateľa internetových stránok alebo pre všetky služby, ktoré spoločnosť Brother poskytuje; a
(b)    údaje poskytnuté vo všetkých dokumentoch, materiáloch, komunikácii či ďalšom obsahu, ktorý vám bol odovzdaný, prenesený, zdieľaný, distribuovaný či inak sprístupnený v súvislosti s vaším používaním všetkých internetových stránok alebo služieb poskytovaných spoločnosťou Brother (vrátane najmä všetkých obrazových a/alebo zvukových nahrávok internetových konferencií, ktoré môžete príležitostne poriadať alebo sa na nich zúčastňovať prostredníctvom služby Omnijoin).

 • Ak sa na nás z akéhokoľvek dôvodu obrátite, spoločnosť Brother si smie ponechať záznam z tejto korešpondencie.
 • Údaje, ktoré možno zachytiť prostredníctvom nástroja na hlásenie a vykazovanie chýb, ktorý zachycuje údaje o vykazovaní chýb a podľa vášho rozhodnutia ich zasiela spoločnosti Brother, aby bola upovedomená o všetkých softvérových chybách či problémoch, ktoré sa vyskytli počas používania internetových stránok alebo ďalších služieb spoločnosti Brother.
 • Podrobnosti o vašich návštevách internetových stránok, činnostiach, do ktorých sa zapájate pri používaní služieb sprístupnených spoločnosťou Brother na internetových stránkach alebo inak, a zdroje, ktoré využívate na internetových stránkach alebo ich prostredníctvom.

Ako používame vaše údaje

Spoločnosť Brother smie používať údaje, ktorými o vás disponuje, týmito spôsobmi:

 • Na uvádzanie obsahu a informácií na internetových stránkach spoločnosti Brother spôsobom, ktorý je pre vás najvhodnejší, a vybavenie i zariadenie, z ktorých si internetové stránky zobrazujete;
 • Na poskytnutie informácií, výrobkov alebo služieb, ktoré si od spoločnosti Brother vyžiadate alebo o ktorých sa spoločnosť Brother nazdáva, že by vás mohli zaujímať (pokiaľ ste súhlasili s tým, aby ste boli kontaktovaný/-á na tieto účely);
 • Poskytovať vám služby, ktoré môžete od spoločnosti Brother niekedy požiadať (či už platené alebo nie), komunikovať s vami vo vzťahu k týmto službám a spracovávať akékoľvek objednávky produktov alebo služieb podľa potreby.
 • Uskutočňovať prieskumy zákazníkov a prieskum trhu s cieľom pomôcť zlepšiť naše produkty a služby; alebo
 • Na správu a administratívu vašich účtov a príležitostné nutné kontaktovanie v súvislosti s vaším používaním internetových stránok a/alebo služieb spoločnosti Brother vrátane najmä oznámení o zmenách služieb na našich internetových stránkach a základoch, na ktorých sa poskytujú.

Spoločnosť Brother smie za určitých okolností poskytovať tretím stranám súhrnné údaje o používateľoch svojich internetových stránok. Môže ísť o informácie o vašom počítači vrátane adresy IP, operačného systému a typu prehliadača (ak sú tieto údaje k dispozícii) na správu systému a na vykazovanie súhrnných údajov našim inzerentom. Ide o štatistické údaje o činnostiach a návykoch našich používateľov pri prehliadaní stránok, z ktorých vás nemožno identifikovať ako jednotlivca.

Kde uchovávame vaše údaje

Spoločnosť Brother bude vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávať a spracúvať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Údaje, ktoré od vás spoločnosť Brother zbiera, však možno prenášať a uchovávať v štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého právne predpisy nemusia poskytovať vašim údajom rovnakú úroveň ochrany, hoci vždy zaistíme obdobnú úroveň ochrany i to, aby všetky organizácie spracúvajúce vaše osobné údaje mimo Európskej únie alebo skupiny spoločností Brother dodržiavali naše výslovné pokyny o vašich osobných údajoch.

Hoci sa spoločnosť Brother bude usilovať o ochranu vašich osobných údajov po tom, ako ich prijme, prenos údajov cez internet z našej strany ani v náš prospech nie je celkom bezpečný a zasielanie údajov online je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Brother nijakým spôsobom právne nezodpovedá za straty či škody, ktoré utrpíte v dôsledku tohto prenosu.

Pokiaľ vám spoločnosť Brother poskytne heslo na prístup k určitým častiam internetových stránok alebo k vášmu registrovanému používateľskému účtu, alebo si toto heslo sami zvolíte, s nikým ho nezdieľajte.

Aktualizácia vašich údajov

Pri predkladaní údajov spoločnosti Brother sa treba usilovať, aby tieto údaje boli presné. Ak sa zmenia, upovedomte nás, aby sme o vás neuchovávali nepresné údaje. Pokiaľ máte na internetových stránkach zaregistrovaný účet, môžete si po prihlásení sa do účtu svoje osobné údaje kedykoľvek skontrolovať a aktualizovať.

Zverejnenie vašich údajov

Spoločnosť Brother vaše osobné údaje nesprístupní mimo skupinu spoločností Brother s výnimkou prípadov, keď je takéto sprístupnenie vyžadované alebo povolené právnymi predpismi. Upozorňujeme, že niektoré spoločnosti skupiny Brother sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Viac informácií nájdete v časti „Kde uchovávame vaše údaje“ vyššie.

Vaše osobné údaje vo všeobecnosti nezverejňujeme mimo skupinu spoločností Brother, príležitostne ich však môžeme zverejniť (so zavedením vhodného zabezpečenia) za týchto okolností:

 • Pokiaľ spoločnosť Brother predáva časť svojho podnikania alebo aktív. V takom prípade smie spoločnosť Brother zverejniť vaše osobné údaje záujemcovi o kúpu časti podnikania alebo aktív;
 • Ak spoločnosť Brother alebo drvivú väčšinu jej aktív kúpi tretia strana. V takom prípade budú osobné údaje, ktoré o vás a ďalších svojich zákazníkoch uchováva spoločnosť Brother, predstavovať jedno z prenesených aktív;
 • Ak spoločnosť Brother využije dodávateľa služieb, ktoré si vyžadujú spracúvanie vašich údajov, napríklad, ak je tretia strana najatá: (i) aby poskytla a udržiavala všetko informatické vybavenie používané na uchovávanie osobných údajov a prístup k nim; (ii) aby prevádzkovala a udržiavala tieto internetové stránky; alebo (iii) na iné činnosti v súvislosti s poskytovaním určitých služieb, ktoré vám poskytujeme na týchto internetových stránkach alebo ich prostredníctvom; a
 • Ak má spoločnosť Brother povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom splniť si akúkoľvek zákonnú povinnosť alebo s cieľom vymáhať či uplatniť akékoľvek podmienky používania internetových stránok; alebo na ochranu práv, vlastníctva alebo bezpečia akejkoľvek osoby (vrátane napríklad na účely odhaľovania a predchádzania podvodom).

Za akých okolností ma bude spoločnosť Brother kontaktovať na marketingové účely?

Spoločnosť Brother vás bude (pri zbieraní údajov) informovať, či si praje používať vaše údaje na marketingové účely. To však bude robiť len v prípade, že poskytnete svoj súhlas na takéto používanie vašich osobných údajov. Pri zbere vašich údajov zo strany spoločnosti Brother si môžete uplatniť svoje právo predísť tomuto používaniu tak, že uvediete, že si neprajete byť kontaktovaný/-á na marketingové účely. Pokiaľ svoje stanovisko neskôr zmeníte, môžete o tom upovedomiť spoločnosť Brother na adrese privacy@brother-cee.com alebo prostredníctvom svojho účtu na internetových stránkach.

Ako dlho bude spoločnosť Brother uchovávať moje údaje?

Spoločnosť Brother bude vaše údaje uchovávať tak dlho, ako je nevyhnutné na príslušnú činnosť, pre ktorú boli údaje poskytnuté. Pokiaľ si na internetových stránkach vymažete účet, vaše osobné údaje sa buď vymažú alebo anonymizujú a budú sa používať výhradne na účely rozboru.
Údaje poskytnuté prostredníctvom internetových formulárov sa uchovávajú a používajú na obdobie šiestich mesiacov, pričom sa následne anonymizujú a používajú výhradne na účely rozboru.

Vaše práva

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte právo vyžiadať si podrobnosti o údajoch, ktoré o vás uchovávame, a za určitých okolností tiež smiete požiadať o vymazanie osobných údajov alebo o to, aby sme ich prestali spracúvať. Pokiaľ požiadate o prístup k údajom, ktoré o vás uchovávame, spoločnosť Brother túto požiadavku spracuje v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Aby sme zaistili pravosť tejto žiadosti a predišli zverejneniu osobných údajov iným osobám než dotknutej osobe, žiadame vás o poskytnutie dvoch dokladov totožnosti spolu so žiadosťou (môže ísť o pas, vodičský preukaz, rodný list, výpis z bankového účtu alebo účet za energie).
Postup na vymazanie svojho účtu na internetových stránkach nájdete priamo vo svojom online účte Brother.

Súbory cookies

Spoločnosť Brother používa na svojich internetových stránkach súbory cookie. Viac informácií o súboroch cookie, ktoré spoločnosť Brother používa, a cieľoch, na aké ich používa, nájdete v našom Oznámení o používaní súborov cookie [https://www.brother.sk/about-brother/cookie-policy].
Súbory cookie sú malé objemy údajov, ktoré môžu obsahovať jedinečné identifikátory zaslané do vášho počítača, mobilného telefónu či tabletu. Používajú sa na uchovávanie alebo opätovné získavanie informácií o vás a vašom zariadení, zvyčajne s cieľom prispôsobiť vám internetový obsah.  

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť Brother smie tieto Zásady ochrany osobných údajov príležitostne meniť, pričom to uvedie na tejto stránke alebo inde na internetových stránkach. Očakáva sa od vás, že túto stránku budete priebežne kontrolovať s cieľom zoznámiť sa so všetkými zmenami, ktoré sme vykonali, keďže sú pre vás záväzné.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov

Ďalšie informácie o ochrane svojich osobných údajov nájdete na internetových stránkach Úradu komisára pre informácie.
Ak máte konkrétne otázky alebo nejasnosti v súvislosti s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese privacy@brother-cee.com.