Pridané do košíka
  1. Domov
  2. O spoločnosti Brother
  3. Recyklačné programy
  4. Životný cyklus produktov a dodržiavanie zásad

Životný cyklus výrobku

Pri vývoji tlačiarní v Japonsku boli použité technológie prinášajúce úsporu energie, tak aby vyhovovali legislatíve a nariadeniam  Európskej únie.
Výroba prebieha v našich výrobných závodoch v Ázii, kde jadrom celého procesu je  znižovanie spotreby energie, emisií CO2 a množstva odpadu.
S ohľadom na zníženie množstva odpadu, naše výrobky sú starostlivo ale minimalisticky zabalené s použitím recyklovateľných materiálov. 
Vo výrobe i v logistike, pripájame sa k celosvetovej snahe znižovať emisie CO2 a zabrániť tak globálnemu otepľovaniu.
Naša spoločnosť vyvinula funkcie úspory energie, tonera a atramentu, papiera a v neposlednom rade duplexná tlač a režim hlbokého spánku, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie.
Zaviedli sme systém zberu a recyklácie použitých tlačiarní, tonerovýh a atramentových kaziet, čím sme podporili projekt organizácie Cool Earth, ktorá sa zameriava na záchranu dažďových pralesov.

Certifikáty, ustanovenia a nariadenia

ISO 14064

špecifikuje pokyny a požiadavky na kvantifikáciu a monitorovanie emisií skleníkových plynov. Brother Sales vykonal v rámci Európy zber a kalkuláciu emisií skleníkových plynov v období od 1.4.2016 do 30.3.2017. Tieto údaje budú v marci 2017 spracované a následne  zverejnené.

ISO (International Organization for Standardization), alebo Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, je organizácia koordinujúca štandardizačnú a normalizačnú technickú činnosť v medzinárodnom meradle.

Neexistuje žiadna právna norma, ktorá by vyžadovala aby podniky dodržiavali ISO štandardy. Sme však spoločnosť, ktorá dbá na životné prostredie. Preto veríme, že dodržiavanie ISO noriem, najmä týkajúcich sa životného prostredia, ako je napr. ISO14001, je veľmi dôležité. 

 

ISO 14001 Certifikát


ISO 14001 definuje Environmentálny manažérsky systém, ktorý môže pomôcť organizáciám analyzovať, kontrolovať a znižovať negatívne environmentálne vplyvy jednotlivých aktivít, výrobkov a služieb, ako aj riadiť organizácie s väčšou efektívnosťou a kontrolou. Do septembra 2018 Brother obnoví pôvodný certifikát ISO 14001 za nový.

 

REACH  (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) je systém Európskej únie na registráciu, evaluáciu (hodnotenie) a autorizáciu (schválenie) chemických látok. Umožňuje zlepšiť ochranu zdravia a životného prostredia pred znečistením chemikáliami a týka sa všetkých spoločností pôsobiacich v Európskej únii.

Ako zodpovedná a ekologicky uvedomelá spoločnosť, Brother spĺňa predpisy REACH a zhromažďuje a eviduje informácie o materiáloch použitých na výrobu našich produktov.

Nariadenie REACH

Ku každému produktu Brother je vydané Prehlásenie o zhode, ktoré potvrdzuje, že všetky produkty Brother spĺňajú prísne požiadavky platných smerníc. Prehlásenie o zhode musí byť vydané výrobcom.

Upozornenie: Zákaz použitia nebezpečných látok (RoHS Statement) je teraz súčasťou Prehlásenia o zhode.

Ako ekologicky zameraná spoločnosť, Brother dodržuje legislatívu o odpadoch Európskej únie, ako sú: nariadenie o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), nariadenie o batériách a akumulátoroch a nariadenie o obaloch a odpade z obalov.

Produkty Brother sú vyvíjané z ohľadom na recykláciu a obnovu materiálov, preto sme vyvinuli systém zberu zariadení po uplynutí doby životnosti. Spoločnosť Brother týmto rešpektuje nariadenie o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)(WEEE).

Cieľom nariadenia o batériách a akumulátoroch je zníženie množstva odpadu a zvýšenie úrovne recyklácie. Z tohto dôvodu je každá naša pobočka v Európe členom organizácie na obnovu a recykláciu batérií.

Nariadenie o obaloch a odpade z obalov je zamerané na štyri oblasti odpadového manažmentu: prevenciu, opätovné využite, recykláciu a obnovu. Balenia našich výrobkov sú preto v zhode s týmto nariadením v čo najvyššej miere.

Ekodizajn energeticky významných výrobkov je súčasťou európskej legislatívy, ktorá nastavuje ekologické požiadavky na energeticky významné výrobky. Cieľom je dosiahnuť zníženie spotrebovanej energie a zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie už počas návrhu a vývoja produktov. Produkty Brother spĺňajú legislatívu EU, preto aj spoločnosť Brother sa stala členom asociácie EuroVAprint, združujúcej výrobcov zobrazovacích zariadení, ktorí prijali dohodu o sústavnom znižovaní spotreby elektrickej energie v priemysle.

Environmentálny certifikát

Sme hrdí na to, že sme získali rôzne enviromentálne certifikáty. Zistiť viac.

Bezpečnostné listy

Vyžiadajte si naše bezpečnostné listy prostredníctvom špecializovaných webových stránok.

Zobraziť všetky