Pridané do košíka
 1. Domov
 2. 5YW
Brother 5 ročná záruka logo

Mono laserové tlačiarne

HL modely: HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5200DW, HL-L6300DW, HL-L6400DW
DCP modely: DCP-L5500DN, DCP-L6600DW
MFC modely: MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW

Farebné laserové tlačiarne

HL modely: HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9310CDW
DCP modely: DCP-L8410CDW
MFC modely: MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW

Pravidlá a podmienky:

1) Podmienky

Požiadavky na záručný servis zahŕňajú hlavne podmienku, že akékoľvek výkony údržby a servisu, opísané v Príručke používateľa pre určitý výrobok, sú napĺňané v rámci autorizovaného servisu - dielne autorizovaného servisného partnera spoločnosti Brother. Okrem toho je nutné brať do úvahy všetky rady obsiahnuté v Príručke užívateľa, obzvlášť tie týkajúce sa riadnej prevádzky výrobku. Ďalej musí byť výrobok vždy prevádzkovaný s originálnym spotrebným materiálom značky Brother. V opačnom prípade môžu byť nároky na záruku výrobku vyradené. 

2) Registrácia

Podmienkou pre poskytnutie bezplatného predĺženia záruky Brother je nákup vybraných zariadení v Slovenskej republike a jeho registrácia v období od 01.11.2019 do 31.12.2019 na webovej stránke www.brother.sk. Po splnení vyššie uvedených podmienok bude záručná doba zdarma predĺžená z 2 rokov na 5 rokov. Táto doplnková služba je propagačnou akciou spoločnosti Brother CEE GmbH a vstupuje do platnosti po registrácii a splnení ďalších požiadaviek stanovených predpismi. Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo na následné selektívne overovanie žiadostí podaných pre zariadenia na predĺženie záruky. Ak sa zistí, že zariadenie nespĺňalo pri registrácii podmienky pravidiel spoločnosti Brother, vzniká oprávnenie odmietnuť poskytnutie predĺženia záručnej doby a predĺženie záruky bude považované za zrušené. 

3) Služby

Táto registrácia rozšíri a predĺži štandardnú záruku spoločnosti Brother.

 •  Oprava/výmena na mieste
 •  Táto služba nahradí štandardnú záruku na produkt Brother. Predĺžená záruka sa vzťahuje na opravu na mieste u zákazníka pri každej poruche, v rámci doby 3 alebo 5 rokov od dátumu zakúpenia výrobku. Miesto a oprava je obmedzená na konkrétny registrovaný produkt Brother.
 • V prípade závady musí zákazník kontaktovať spoločnosť Brother CEE GmbH, uvedenú v prospekte, obsahujúcom štandardnú záruku Brother, alebo navštíviť webovú stránku www.brother.sk. V prípade, že nie je možné vykonať opravu závady počas prvej diagnózy, potom Brother zaháji proces opravy alebo výmeny na mieste u zákazníka. Rozhodnutie o tom, či vykonať opravu alebo výmenu vadnej jednotky, je v kompetencii spoločnosti Brother. Vymenené diely alebo zariadenia sa stávajú majetkom spoločnosti Brother.
 • Telefonická reakcia bude okamžitá, ďalšie prípadné prešetrenia v primeranej dobe. Za predpokladu, že je zákazník v dosahu, typická doba zásahu na mieste bude dohodnutá do 24 hodín, ak je pôsobisko zákazníka v rámci obce / mesta servisného partnera spoločnosti Brother, respektíve počas 48 hodín, ak sa pôsobisko zákazníka nachádza mimo danú oblasť. Brother si však vyhradzuje právo prekračovať tieto podmienky, ak to bude potrebné.
 • Záručný zásah prevedený priamo na mieste u zákazníka platí iba v krajine, v ktorej bolo zariadenie Brother zakúpené.
 • Zákazník poskytne čas a priestor pre včasné prevedenie záručnej opravy. V opačnom prípade je spoločnosť Brother zbavená povinnosti zaistiť záručnú opravu.

Spoločnosť Brother je zodpovedná za vady alebo zhoršenie parametrov kvality iba tých zariadení, ktorá sú jasne uvedené v záruke. Spoločnosť Brother nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu dát.

Požiadavka na náhradu finančnej straty, napríklad v prípade výpadku výroby, nie je oprávnená. Všetky ostatné záväzky sú výslovne vylúčené na základe vzájomnej dohody.

Služby nezahrnuté v rozsahu tejto dohody sú: čistenie výrobku, spotrebný materiál a náhradné diely, ktoré se opotrebovali pri bežnom používaní. Pracovníci autorizovaného servisného partnera spoločnosti Brother opravia iba tie závady, na ktoré sa vzťahuje štandardná záruka Brother.

4) Vylúčenie

Táto záruka vyslovene vylučuje nasledujúce položky a úkony:

 • Spotrebný materiál;
 • Parametre a funkcie programov, ktoré nie sú dodávané spoločnosťou Brother;
 • Pravidelnú údržbu, opravu alebo výmenu dielov potrebnú v dôsledku bežného prevádzkového opotrebenia;
 • Poškodenie zariadenia alebo zhoršenie kvality tlače, ktoré je spôsobené použitím spotrebného materiálu, ktorého kvalita je mimo kontroly spoločnosti Brother;
 • Poškodenie spôsobené nadmerným alebo nesprávnym použitím výrobku. Používanie zariadenia musí byť v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie;
 • Akékoľvek zlyhanie spôsobené nedodržaním pokynov spoločnosti Brother, alebo ktoré je v rozpore s postupom údržby určeným pre daný typ zariadenia;
 • Inštalácia a používanie výrobku, ktorá nie je v súlade s platnými technickými normami, bezpečnostnými a právnymi predpismi platnými na území štátu, kde je prevádzkovaný;
 • Poškodenie spôsobené opravami vykonanými pracovníkom neautorizovaného servisu alebo užívateľom; 
 • Poškodenie prístroja pri preprave v dôsledku nedostatočného alebo nevhodného zabalenia (doporučujeme uchovať originálny obal a použiť ho na prepravu prístroja);
 • Náhodné poškodenie a škody spôsobené bleskom, vodou, ohňom, nesprávnym vetraním, alebo spôsobené faktormi, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Brother.

5) Náklady

V prípade realizácie opravy v záručnej dobe bude spoločnosť Brother pokrývať všetky vzniknuté náklady na tomto základe, najmä náklady na vykonanú prácu a náhradné diely, ktoré sú potrebné k obnoveniu riadnej prevádzky zariadenia v závislosti na type záruky, a prepravné náklady zariadenia do a z autorizovaného servisu spoločnosti Brother. Brother nenesie zodpovednosť za akékoľvek prerušenie podnikania alebo potrebnú obnovu dát zákazníkov, ktorá je spojená s realizáciou opravy.

6) Reklamácia a jej uplatnenie

Zákazník môže uplatniť záruku až po doručení dokladu o kúpe výrobku. Trojročná a päťročná záručná doba je dobrovoľná služba spoločnosti Brother CEE GmbH na zakúpený výrobok Brother po splnení podmienky stanovenej v bode 2. Ak počas trvania záruky na základe používania zariadenia došlo k dosiahnutiu konca jeho deklarovanej životnosti, tak záručná lehota zaniká súčasne s koncom životnosti zariadenia.

7) Prevoditeľnosť garancie

Táto záruka nie je prevoditeľná.

8) Všeobecné podmienky

Táto záruka nemá vplyv na práva zákazníka podľa platných pravidiel, ani nie sú dotknuté práva vyplývajúce z kúpnej / predajnej zmluvy medzi kupujúcim a predajcom.

9) Výkon súdnej právomoci

Súdom pre výkon právomocí je stanovený príslušný súd v Slovenskej republike. 

10) Úpravy a doplnenie

Zmeny a dodatky musia byť vyhotovené písomnou formou. Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto promo akcie bez predchádzajúceho oznámenia s uvedením dôvodov. Tieto zmeny sú účinné od dáta ich oznámenia na webových stránkach Brother, s tou podmienkou, že právne účinky do budúcnosti nadobudnú platnosť iba pre zákazníkov, ktorí budú registrovať svoje zariadenie zakúpené po zmenách ustanovení. Zmeny pravidiel neovplyvnia žiadnym spôsobom práva už získané zákazníkmi, ktorí zaregistrovali výrobok pred zmenou pravidiel.

Registrovať zariadenie

Vyhovujúce produkty: 18

Filtrovať výsledky

Konektivita

Funkcia

Mono alebo farebne

HL-L5200DW

Sieťová monochromatická laserová tlačiareň s WiFi

 • rýchlosť tlače 40 str./min.
 • štandardná kapacita vstupného zásobníka papiera až 300 listov
 • automatická obojstranná tlač
 • tonerové kazety s vysokou výťažnosťou - až 8000 strán (pribl.)
 • 1 riadkový, 16 znakový podsvietený LCD displej
 • LAN (10Base-T/100Base-TX/), WiFi a USB 2.0

DCP-L5500DN

Profesionálna sieťová multifunkčná tlačireň

 • vysoká rýchlosť tlače až 40 str./min. a skenovania až 24 obr./min.
 • vstupná kapacita papiera 300 listov
 • automatická duplexná tlač
 • možnosť využitia vysokokapacitných tonerov s výťažnosťou až 8000 strán 
 • intuitívny dotykový LCD displej s uhlopriečkou 9,3 cm
 • pripojenie cez USB a Ethernet (10Base-T/100 Base-TX)

384,71 € (S DPH)

320,59 € (Bez DPH)

DCP-L6600DW

Profesionálna monochromatická laserová multifunkčná tlačiareň

 • tlačiareň, kopírka a skener
 • rýchlosť tlače až 46 str./min. a skenovania 50 str./min.
 • kapacita vstupného zásobníka papiera na 520 listov + 50 multifunkčný podávač
 • dotykový displej s uhlopriečkou 12,3 cm
 • možnosti pripojenia cez USB, Wi-Fi a Gigabit Ethernet
 • voliteľné super vysokokapacitné tonerové kazety až na 12 000 strán (štartovacia tonerová kazeta na 8000 strán)

750,87 € (S DPH)

625,73 € (Bez DPH)

DCPL8410CDW_main
Profesionálna laserová multifunkčná tlačiareň Brother DCP-L8410CDW

Profesionálna laserová multifunkčná tlačiareň s možnosťami bezdrôtového pripojenia, duplexnej tlače a funkciami pre zabezpečenú tlač je ideálna pre malé aj veľké kancelárie.

Profesionálna multifunkčná farebná laserová tlačiareň

 • rýchlosť tlače 31 str./min farebne aj mono
 • rýchlosť skenovania 28 obr./min farebne aj mono
 • 9,3 cm dotykový displej
 • štandardná kapacita papiera až 300 listov
 • USB, Wi-Fi a Gbit ethernet
 • priložené tonery: približná výťažnosť až 3000 strán čierny a 1800 farebné

HL-L5000D

Monolaserová tlačiareň

 • rýchlosť tlače 40 str./min.
 • štandardná kapacita vstupného zásobníka papiera až 300 listov
 • automatická duplexná tlač
 • tonerové kazety s vysokou výťažnosťou - až 8000 strán (pribl.)
 • 1 riadkový, 16 znakový podsvietený LCD displej
 • USB 2.0 a paralelný port

HL-L5100DN

Sieťová monochromatická laserová tlačiareň

 • rýchlosť tlače 40 str./min.
 • štandardná kapacita vstupného zásobníka papiera až 300 listov
 • automatická obojstranná tlač
 • tonerové kazety s vysokou výťažnosťou - až 8000 strán (pribl.)
 • 1 riadkový, 16 znakový podsvietený LCD displej
 • LAN (10Base-T/100Base-TX/) a USB 2.0